Školská rada při Gymnáziu Mnichovo Hradiště

Podle §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) je na Gymnáziu v Mnichově Hradišti zřízena školská rada. Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 

Rada má 6 členu. Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel. Třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Školská rada 

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  3. schvaluje školní řád
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
  9. podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy. 

Složení školské rady 

Předseda - Michala Mydlářová (zástupce nezletilých žáků) michala.mydlarova@gmail.com 
Místopředseda - Mgr. Miloslav Zajíc (zástupce pedagogů) miloslav.zajic@gmh.cz
Zástupce pedagogů – Mgr. Jana Peldová 
Zástupce zletilých studentů – Radek Štrobach 
Zástupci zřizovatele – JUDr. Marek Jansta, Mgr. Jindřich Pechanda